** اطلاعيه اتباع خارجي **در صورت رزرو پرواز براي مسافرين افغاني که کارت تردد ندارند مسئوليت عدم پذيرش در فرودگاه به عهده رزرو گيرنده ميباشدسایر اعلانات